Opis projekta

Širenje vrsta i naseljavanje novih staništa započelo je s razvojem prvih živih organizama na Zemlji, ali je zahvaljujući čovjekovu djelovanju ubrzano prenošenje vrsta u područja u kojima ih prije nije bilo i u koja ne bi mogle stići prirodnim putem. Unesene vrste mogu znatno promijeniti i narušiti ekološke odnose u autohtonim biocenozama, a mogu imati negativne posljedice i na gospodarstvo te ljudsko zdravlje. Klimatske promjene dodatno pojačavaju negativne učinke jer često pogoduju lakšem i bržem uspostavljanju populacija i širenju unesenih vrsta.

Glavnina današnjega teretnog prometa odvija se pomorskim putem, a brodovima se, osim tereta, prenose razni morski organizmi koji se nalaze u balastnim vodama. Kad dospiju u nova staništa, unesene vrste se mogu održati ili postati invazivne i sasvim potisnuti domaće zajednice. Invazivnost unesenih vrsta vjerojatnija je u degradiranim staništima, kao i u zatvorenim morima, kao što je Jadransko. Posebno je ugroženo Sredozemno more zbog širokih raspona temperature, degradiranih staništa, gustoga pomorskog prometa još od samih početaka plovidbe te brojnih akvakulturnih uzgajališta i gusto naseljenih i izgrađenih obala.

U okviru projekta ProtectAS pet partnerskih ustanova će provesti interdisciplinarno istraživanje u područjima najprometnijih hrvatskih teretnih luka, Ploče i Rijeka. Uz određivanje abiotičkih čimbenika, sastava planktonskih zajednica i prisustva virusa i patogena provest će se i modeliranje morskih struja u lukama na osnovu provedenih mjerenja na terenu, s ciljem određivanja dinamike širenja vrsta u lukama. Dobiveni podaci koristit će se za izradu plana mjera za suzbijanje i smanjenje potencijalnih štetnih posljedica od unosa stranih i štetnih vrsta brodskim balastnim vodama na bioraznolikost i morske ekosustave, vode za kupanje te zdravlje ljudi.

Aktivnosti

1. Izrada sustava kontrole i obrane luka RH od unosa stranih vrsta

Na temelju rezultata istraživanja izradit će se Protokol za monitoring bioloških čimbenika u lukama Plan mjera brzog odgovora na uočavanje strane i/ili potencijalno štetnih vrsta te Plan mjera suzbijanja i uklanjanja uočenih stranih vrsta. Izrađeni dokumenti sadržavati će opis konkretnih postupaka s nužnim preduvjetima za njihovo provođenje, kao što su odgovarajuća infrastruktura, istraživačka oprema, ljudski resursi i dr. Provođenje predloženih monitoringa i mjera omogućilo bi pravovremeno uočavanje stranih i ostalih potencijalno štetnih vrsta, te kontrolu njihovog širenja i smanjenje invazivnosti.

2. Mjerenje abiotičkih čimbenika i modeliranje morskih struja

Za potrebe kalibracije numeričkih modela provesti će se mjerenje brzine morske struje i plimnih oscilacija korištenjem ADCP uređaja u luci Ploče i u luci Rijeka. Na osnovu oceanografskih mjerenja te mjerenja brzine vjetra obavit će se kalibracija numeričkih modela posebno za obje luke, a kalibrirani modeli će služiti za istraživanje gibanja morskih masa unutar luka s ciljem detektiranja situacija koje su najnepovoljnije za širenje stranih vrsta ispuštenih u luci putem balastnih voda. Odrediti će se specifični oceanografski i klimatski uvjeti koji su najnepovoljniji za širenje unesenih vrsta iz luka u otvoreno more.

3. Istraživanje sastava planktonske zajednice

Određivanje kvantitativnog i kvalitativnog sastava planktonske zajednice u luci Ploče i luci Rijeka sakupljene sezonskom frekvencijom tijekom jednogodišnjeg perioda omogućit će nadopunu postojeće baze podataka i kontinuirano praćenje utjecaja klimatskih promjena na njihov sastav i brojnost u ovom području. Osobita pozornost posvetit će se identifikaciji stranih i invazivnih stranih vrsta te ostalih štetnih vrsta planktona. Pomoću izrađenih modela gibanja morskih masa istražit će se dinamika širenja vrsta u istraživanim područjima, osobito unutar same luke, ali i između luke, kao potencijalnog izvora stranih i štetnih vrsta, i vanjske obalne zone. U obalnom području analizirat će se potencijalno širenje vrsta do plaža (vode za rekreaciju), te prema otvorenoj zoni Jadrana odakle se općom cirkulacijom mogu proširiti cijelim Jadranom.

4. Istraživanje utjecaja abiotičkih čimbenika na patogene

Istražit će se sastav i količine određenih patogena u lukama Ploče i Rijeka, sezonskom frekvencijom praćenja tijekom jednogodišnjeg perioda. Mikrobiološko ispitivanje uključivat će slijedeće pokazatelje: UBB, koliformne bakterije, Escherichia coli, enterokoki, Vibrio cholerae O1 i O139, Pseudomonas aeruginos, Staphylococcus aeureus, Clostridium perfringens, Salmonella, Shigela, Legionella. Istovremeno mjerenje abiotičkih čimbenika te podaci o atmosferskim čimbenicima, omogućit će analizu njihovog utjecaja na rast i razvoj patogena u istraživanim područjima.

5. Upravljanje projektom

Provedbu projekta uz redovitu komunikacija partnera putem raznih medija i izvještavanje o napretku projektnih aktivnosti koordinirati će prijavitelj, Sveučilište u Dubrovniku. Svi partneri će sudjelovati na 4 zajednička sastanka koja će biti organizirana na različitim partnerskim ustanovama.

6. Promidžba i vidljivost

Tijekom provedbe projekta organizirat će se događanja, radionice i info dani koji će pridonijeti podizanju svijesti šire javnosti o važnosti teme istraživanja i donošenja potrebnih mjera prilagodbe. Uz širu javnost, o projektu će se ciljano informirati skupine koje su više usmjerene na more i priobalje, a u provedbu projekta uključit će se i ciljani dionici iz područja zaštite okoliša, pomorstva, brodarstva i zdravstva. Uz širu i ciljanu javnost, projektni rezultati biti će predstavljeni i znanstvenoj zajednici kroz sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima te objavu rezultata u znanstvenim časopisima.

Ciljevi i rezultati

Cilj projekta je prikupljanje podataka za učinkovitu zaštitu područja luka od unosa stranih i štetnih vrsta brodskim balastnim vodama. Istraživanja u dvije luke (Ploče i Rijeka) omogućiti će:

  • Prikaz morske cirkulacije u lukama Ploče i Rijeka na bazi numeričkog modela,
  • Popis identificiranih vrsta patogena, fitoplanktona i zooplanktona u lukama Ploče i Rijeka s kategorizacijom štetnosti vrsta (toksične/ strane/ invazivne strane vrste)
  • Prikaz dinamike širenja planktonskih vrsta unutar luka Ploče i Rijeka, i prema otvorenim vodama Jadrana
  • Utjecaj abiotičkih čimbenika i meteoroloških uvjeta na patogene u lukama Ploče i Rijeka.

Glavni rezultat projekta ProtectAS je izrada dokumenta „Sustav kontrole i obrane luka od unosa stranih vrsta“ kojeg čine tri dijela, 1. Protokol za monitoring biotičkih čimbenika u lukama, 2. Plan mjera brzog odgovora na uočavanje stranih vrsta u lukama, i 3. Plan mjera suzbijanja i uklanjanja uočenih stranih vrsta u lukama.

Proračun

U svojstvu nositelja projekta, Sveučilište u Dubrovniku potpisalo je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt ProtectAS ukupne vrijednosti 3.203.602,53 kuna. Financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) prema uvjetima Poziva je 85%, dok je preostalih 15% nacionalne komponente osigurano kroz financiranje iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Razdoblje provedbe

Projekt se provodi u razdoblju od 1. lipnja 2020 do 31. svibnja 2023.